ECoG Testi
19/12/2014
Timpanometri
19/12/2014

Evoked Respons Auditive (ERA)

—Dalgalar, uyarımdan sonraki ilk 10 milisaniye içinde kaydedilir.

—Cevap olarak I’den VII’ye kadar dalga tespit edilir.

—İlk 5’i klinik öneme sahiptir. Diğerlerinin durumu henüz bilinmemektedir.

—Her bir dalganın latansi normalde oldukça sabittir.

—Bu latanslardaki sapmalar akla patolojiyi getirir.

—Bunlardan I, II ve V. dalgalar hemen daima görülür.

—Diğerleri bazen tespit edilemez. IV ve V. dalga üst üste binebilir.

—Dalgaların farklı latanslari santral iletim gecikmelerini değerlendirmede önemlidir.

—Çünkü periferal isitme kaybi veya verilen sesin azalmasından dolayı olan stimulus

şiddetinin azalması bütün dalgaların latanslarinda uzama, amplitüdlerinde kısalma

meydana getirmektedir.

—Düşük şiddetteki simülasyondan meydana gelen bütün piklerin uzamış latanslari

şiddet-latans ilişkisindeki değişmenin kohleada meydana geldiğini göstermektedir.

—Dalgaların arasında en göze çarpanı takriben 5,1–6 msn latansa sahip olan V.

dalgadır.

—Ses şiddeti azaldıkça bu dalganın latansı gecikir.

—I‘ inci dalga: Kohlea ve işitme sinirinin başlangıç kısmı

—II‘ inci dalga: Isitme sinirinin son kısmı ve işitme çekirdekleri

—III‘ üncü dalga: Superior oliver kompleks

—IV‘ üncü dalga: Lemnisküs lateralis

—V‘ inci dalga: Inferior kollikulus

—VI ve VII’ inci dalga: Inferior kollukulustan kortekse kadar olan ağ hakkında bilgi

verir.

—V’inci dalga Odyometrik esiği en iyi gösterir ve esik şiddete kadar tespit edilebilen

tek dalgadır. Yetişkinlerde I’inci dalgadan yaklaşık 4.00 msn sonra ortaya çıkar. Bu,

yeni doganda uzundur, 2 yasında yetişkin seviyesine ulaşır.

ERA’ nin Klinik Değeri

 1. Küçük ve koopere olamayan çocuklarda, yeni doğanlarda ve MMR’ li

kişilerde işitme fonksiyonunun erkenden değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunun

erken yapılmasını sağlar. Bu çocukların konuşmasının gelişmesi açısından oldukça

önemlidir.

 1. İşitme cihazlarının değerlendirilmesi de diğer bir kullanılış alanıdır. Uygun

cihaz kulağa takılı iken yapılan testte V’ inci dalga latansi normale en yakin çıkar.

 1. Simülasyon yapan hastaların işitmesinin tespitinde kullanılır. Adli vakalar için

önemlidir.

 1. Bazı nörolojik hastaların teşhisinde de oldukça önemli bulgular verir. İşitme

yollarını etkileyen tümörler (akustik nörinom gibi), mutipl skleroz, beyin sapı

patolojileri, beyin sapı travmaları veya hastalıklarında.

Değişik Patolojilerde ERA Bulguları

 1. İletim tipi işitme kayıplarında ERA bulguları:
 2. dalganın latansi ile birlikte I-V. dalga bloğu latansi total olarak uzamış, esik

yükselmiştir ve

I-V interpik latansi normal kalmıştır.

 1. dalgadaki bu gecikme periferal hasarı gösterir.
 2. Sensorinöral işitme kayıplarında ERA bulguları:

Eğer SNIK mevcutsa bu kaybın orijinin kohlear mi yoksa retrokohlear mi olduğunu

tayin etmek önemlidir.

Gürültü recruitmenti sıklıkla kohlear işitme kayıplı hastalarda meydana gelir.

Bu, uyarılmış potansiyeller kullanıldığı zaman stimülus şiddetinin artmasıyla birlikte

 1. dalga latansında anormal hızlı bir düşme ile kendisini gösterir.

Retrokohlear kayıplarda I. dalga normal olmasına rağmen, I-V arası interpik latans

uzamıştır.

Normalde I. dalga ile V. dalga arasındaki latans farkı (interpik latans) takriben 4.00

msn civarındadır.

Bu latanstaki 0,2 msn’den fazla artışlar manalıdır.

0.6 msn’nin üzerindeki artış retrokohlear kaybı, özellikle akustik nörinomu gösterir.

Yüksek frekanslardaki işitme kayıplarında ise şiddetin artması ile birlikte V. dalga

latansında kısalma görülmemesi dikkat çekicidir. V. dalga yüksek şiddetlerde normal

değerlerine erişemez.

 1. Akustik nörinomun ERA bulguları:

VIII. sinir tümörleri I. dalgadan sonra interpik latansinin uzamasına sebep olur.

 1. dalgada görülen gecikmenin ölçülmesiyle değerlendirilir.

Cevap gecikmesi ise diğer kulağa göre değerlendirilir.

Kulaklar arasındaki interpik latans farklılığı normalde 0.2 msn’den azdır.

0.4 msn’den daha fazla olması oldukça manalıdır.

Akustik tümörün boyutları büyüdükçe V. dalganın interpik latansi daha da gecikir.

Multipl sklerozdabeyin sapı patolojilerinde de interpik latanslar uzar.

Orta beyin tümörlerinde V. dalga ile VI. dalga arası interpik latansinin uzadığı

görülmüştür.