08/12/2009 Tarihli İşitme Cihazı Yönetmeliği
21/04/2015
28/09/2011 Tarihli İşitme Cihazı Yönetmeliği
21/04/2015

ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER İLE

İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2010

Resmi Gazete Sayısı: 27637

 

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN

MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN

MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Merkezin türüne göre faaliyet gösteren derneklerden ülke genelinde en çok üyeye sahip derneğin ve ikinci büyük derneğin birer temsilcisi. Ancak o ilde ilgili dernek temsilcisi bulunmaması halinde bu üyeler aranmaz. Dernek temsilcisi kendi merkezinin açılış ve denetim komisyonuna katılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İşitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde, Ek-8’ de yer alan cihaz ve malzemelerin bulundurulması, ayrıca dört yaş ve altı çocuklara (kırksekiz aylık ve daha küçük) işitme cihazı satış ve uygulaması yapacak merkezlerde, davranış/visual reinforcement odyometrisi yapacak şartların bulunması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ortez-protez yapım ve uygulama merkezi giriş katta değilse, hastanın tekerlekli sandalyesi ile girebilmesini sağlamak amacıyla binanın asansör girişi en az seksen santimetre genişliğinde olmalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 10/7/2010 tarihi itibariyle işitme cihazı satış ve uygulaması yapan işyerlerinde son 4 yıldır çalıştığını Sosyal Güvenlik Ödeme Belgesi veya Vergi Dairesi kayıtları ile belgeleyenlere, iki ay içerisinde diploma ve belgeleri ile birlikte, Bakanlığa müracaat etmeleri ve Bakanlığın koordinatörlüğünde üniversitelerin ilgili bölümlerinin düzenleyeceği bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7’deki eğitim programına katılımları sonucunda yapılacak teorik ve pratik uygulama sınavlarından ayrı ayrı en az 70’er puan almaları halinde, bir defaya mahsus olmak üzere sorumlu müdür sertifikası verilir. Bu sertifikaya sahip kişiler bu Yönetmelik kapsamında açılacak işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde, sorumlu müdürlük yapabilirler.

(2) Eğitim ve sınav merkezleri Bakanlığın internet sitesinden duyurulur.

(3) Teorik ve/veya pratik uygulama sınavına hukuken kabul edilebilir mazeretinden dolayı katılamayanlar ile sınavlarda başarılı olamayanlara en fazla bir sınav hakkı daha verilir.

(4) Eğitim ve sınava katılacak kişiler, eğitim ve sınav giderlerini kendileri karşılar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-7 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe Ek-8 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/12/2008 27073
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/12/2009 27426

 

Ek-1

 

Tablo:1 (Ortez-protez üretim ve uygulama merkezlerinde bulundurulması gereken asgari fiziksel standartlar)

 

Bölümler Hasta kabul ve dinlenme odası Ölçü-prova odası Atölye Malzeme deposu Uygulama ve eğitim odası Klozetli tuvalet ve lavabo
Büyüklüğü (metrekare) 15 10 25 10 10 4

 

 

Tablo: 2 (İşitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde bulundurulması gereken asgari fiziksel standartlar)

 

Bölümler Hasta kabul ve dinlenme odası Cihaz Adaptasyon ve Kalıp Odası(Akustik Özellikte)* Klozetli tuvalet ve lavabo
Büyüklüğü (metrekare-m2) 15 8 2

 

*(İşitme cihazı uygulaması ve odyometri test sonuçlarını olumsuz yönde etkilemeyecek ses yalıtımı yapılmış, gürültü seviyesi 35 db-45 db aralıklarında olan oda)

 

 

 

Ek:7

 

  1. ORTEZ-PROTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ/İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ SORUMLU MÜDÜR BELGESİ EĞİTİM PROGRAMI

 

  1. a) Teorik Eğitim:

 

1- Fonksiyonel Anatomi (İskelet Sistemi) – 2 saat

2- Fonksiyonel Anatomi (Kas Sistemi) – 4 saat

3- Fizyoloji (Kas Fizyolojisi) – 2 saat

4- Fizyoloji (Sinir Fizyolojisi) – 2 saat

5- Kinezyoloji (Yürüyüş) – 2 saat

6- Malzeme (Metaller) – 2 saat

7- Malzeme (Plastikler) – 2 saat

8- Amputasyonlar – 2 saat

9- Hasta Psikolojisi – 2 saat

10- Alt Ekstremite Protezleri I (Parsiyel-Syme-TT Protezler) – 4 saat

11- Alt Ekstremite Protezleri II (TF-Kalça Dezartikülasyonu) – 4 saat

12- Alt Ekstremite Protezleri Komponentleri Seçimi – 2 saat

13- Üst Ekstremite Protezleri – 2 saat

14- Alt Ekstremite Ortezleri – 4 saat

15- Üst Ekstremite Ortezleri – 4 saat

16- Omurga Ortezleri – 4 saat

 

  1. b) Pratik Eğitim:

 

1- Ampute Değerlendirme – 2 saat

2- Alt Ekstremite Protezleri (Ölçü Alma Prensipleri) – 2 saat

3- Alt Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri II (TF-Kalça dezartikülasyonu) – 2 saat

4- Alt Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri I (Parsiyel-Syme Pozitif Modelleri) – 2 saat

5- Üretim Prensipleri – 2 saat

6- Alt Ekstremite Protez Uygulaması ve Sorunların Giderilmesi – 2 saat

7- Protezle Yürüyüş ve Sorunların Giderilmesi- 2 saat

8- Üst Ekstremite Protezleri-Soket Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

9- Üst Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri – 2 saat

10- Üst Ekstremite Protezleri Üretim Prensipleri – 2 saat

11- Üst Ekstremite Protezleri Komponent Seçimi – 1 saat

12- Üst Ekstremite Protez Uygulaması ve Sorunların Çözümü – 2 saat

13- Alt Ekstremite Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

14- Üst Ekstremite Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

15- Alt Ekstremite Ortezleri Üretim Prensipleri – 2 saat

16- Üst Ekstremite Ortezleri Üretim Prensipleri – 2 saat

17- Hasta Üzerinde Ortez Uygulaması ve Sorunların Giderilmesi – 2 saat

18- Omurga Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

19- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – LSO – 2 saat

20- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – TLSO – 2 saat

21- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – CTLSO – 2 saat

22- Omurga Ortezlerinde Hasta Uyum ve Sorunların Çözülmesi – 2 saat

 

  1. İŞİTME CİHAZI UYGULAMA EĞİTİM VE SERTİFİKASYON PROGRAMI

 

  1. a) Teorik Eğitim

 

1-İşitme Sisteminin Anatomisi – 4 saat

2-İşitme Sisteminin Fizyolojisi – 4 saat

3-İşitme Kayıplarının Sınıflandırılması – 5 saat

4-İşitme cİhazı Tanı ve Teknolojisi – 5 saat

5-Otoplastik Malzemeler ve Kulak Kalıbı – 2 saat

6-Odyolojik Testler ve İşitme Değerlendirme Metotları – 8 saat

7-Hasta Psikolojisi – 2 saat

 

  1. b) Pratik Eğitim

 

1-Kulak Kalıbı Hazırlanması – 6 saat

2-Odyolojik Ölçümler (Odyometri, Timpanometri, Otoakustik Emisyon, ABR) – 12 saat

3-İşitme Cihazı Uygulaması (Fitting Programlama) – 12 saat

 

(Not: Bakanlıkça programa dair yapılacak olan duyuru, www.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)”

 

 

Ek:8

İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLERDE

BULUNDURULMASI GEREKEN CİHAZ VE MALZEMELER

1-Stetoskop,

2-Işık çubuğu,

3-Otoskop,

4-Kalıp hortumu,

5-Dolu pil ve akü,

6-Kulak izi alma malzemeleri,

7-Ayar tornavidası ve ayar kabloları,

8-Pil ölçer,

9-Odyometre (İşitme testi yapacak merkezler için zorunludur)

10-İnsertion gain ( 4 yaş altı çocuk hastalara uygulama yapacak merkezler için zorunludur)