03/12/2008 Tarihli İşitme Cihazı Yönetmeliği
21/04/2015
10/07/2010 Tarihli İşitme Cihazı Yönetmeliği
21/04/2015

ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER İLE

İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27426

 

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN

MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN

MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) İşitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinin açılış ve denetim işlemleri için müdürlük bünyesinde bir komisyon oluşturulur. Komisyona il sağlık müdürünün görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Komisyon aşağıdaki üyelerin katılımıyla en az dört kişiden oluşur.

  1. a) Tıp meslekleri şube müdürlüğünde görevli bir personel,
  2. b) İldeki kamu hastanelerinde görev yapan bir kulak burun boğaz uzmanı, bu uzman bulunmadığı takdirde bir uzman odyolog, yoksa bir odyometrist,
  3. c) Ortez-protez yapım ve uygulama merkezlerinin açılış ve denetim işlemleri için bir ortopedi uzmanı veya bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, bu uzmanlar bulunmadığı takdirde bir fizyoterapist veya bir ortez-protez uzmanı veya ortetist-prostetist, yoksa bir ortez-protez teknikeri,

ç) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İşitme cihazı satış ve uygulama merkezleri için asansör şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) b) Merkez binasının bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sorumlu müdür, merkezin, idarî ve meslekî işlerinin hizmetin amacına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, merkez sahibi ise malî ve hukukî işlerinden sorumludur. Sorumlu müdür, müdürlük ile diğer kurum ve kuruluşlara karşı merkezi temsil eder. Mesleği ile ilgili programların uygulanmasında görev alır. Merkezin hizmet verdiği saatler içerisinde başka bir işte çalışamaz. Aynı zamanda, başka bir merkez veya kurumda görev yaptığı tespit edilenlerin sorumlu müdür belgesi iptal edilir ve bu kişiler adına beş yıl süreyle sorumlu müdür belgesi düzenlenmez. Merkez kurucusu, açmış olduğu veya açacağı merkez türüne göre sorumlu müdür olma şartlarını taşıması halinde bu merkezin sorumlu müdürü olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçen “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sorumlu müdür sertifikasyon eğitimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle;

  1. a) Sağlık meslek liselerinin ortopedik ortez-protez alanında eğitim veren bölüm mezunları ile
  2. b) Ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve uygulayan işyerlerinde son 5 yıldır çalıştığını Sosyal Güvenlik Ödeme Belgesi veya Vergi Dairesi kayıtları ile belgeleyenlere,

üç ay içerisinde diploma ve belgeleri ile birlikte, Bakanlığa müracaat etmeleri ve Bakanlığın koordinatörlüğünde üniversitelerin ilgili bölümlerinin düzenleyeceği bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 7’deki eğitim programına katılımları sonucunda yapılacak teorik ve pratik uygulama sınavlarından ayrı ayrı en az 70’er puan almaları halinde, bir defaya mahsus olmak üzere sorumlu müdür sertifikası verilir. Bu sertifikaya sahip kişiler bu Yönetmelik kapsamında açılacak merkezlerde sorumlu müdürlük yapabilirler.

(2) Eğitim ve sınav merkezleri Bakanlığın internet sitesinden duyurulur.

(3) Teorik ve/veya pratik uygulama sınavına hukuken kabul edilebilir mazeretinden dolayı katılamayanlar ile sınavlarda başarılı olamayanlara en fazla bir sınav hakkı daha verilir.

(4) Eğitim ve sınava katılacak kişiler, eğitim ve sınav giderlerini kendileri karşılar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

“Ek-7

ORTEZ-PROTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ/İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ SORUMLU MÜDÜR BELGESİ EĞİTİM PROGRAMI

  1. A) Teorik Eğitim:

1- Fonksiyonel Anatomi (İskelet Sistemi) – 2 saat

2- Fonksiyonel Anatomi (Kas Sistemi) – 4 saat

3- Fizyoloji (Kas Fizyolojisi) – 2 saat

4- Fizyoloji (Sinir Fizyolojisi) – 2 saat

5- Kinezyoloji (Yürüyüş) – 2 saat

6- Malzeme (Metaller) – 2 saat

7- Malzeme (Plastikler) – 2 saat

8- Amputasyonlar – 2 saat

9- Hasta Psikolojisi – 2 saat

10- Alt Ekstremite Protezleri I (Parsiyel-Syme-TT Protezler) – 4 saat

11- Alt Ekstremite Protezleri II (TF-Kalça Dezartikülasyonu) – 4 saat

12- Alt Ekstremite Protezleri Komponentleri Seçimi – 2 saat

13- Üst Ekstremite Protezleri – 2 saat

14- Alt Ekstremite Ortezleri – 4 saat

15- Üst Ekstremite Ortezleri – 4 saat

16- Omurga Ortezleri – 4 saat

  1. B) Pratik Eğitim:

1- Ampute Değerlendirme – 2 saat

2- Alt Ekstremite Protezleri (Ölçü Alma Prensipleri) – 2 saat

3- Alt Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri II (TF-Kalça dezartikülasyonu) – 2 saat

4- Alt Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri I (Parsiyel-Syme Pozitif Modelleri) – 2 saat

5- Üretim Prensipleri – 2 saat

6- Alt Ekstremite Protez Uygulaması ve Sorunların Giderilmesi – 2 saat

7- Protezle Yürüyüş ve Sorunların Giderilmesi- 2 saat

8- Üst Ekstremite Protezleri-Soket Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

9- Üst Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri – 2 saat

10- Üst Ekstremite Protezleri Üretim Prensipleri – 2 saat

11- Üst Ekstremite Protezleri Komponent Seçimi – 1 saat

12- Üst Ekstremite Protez Uygulaması ve Sorunların Çözümü – 2 saat

13- Alt Ekstremite Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

14- Üst Ekstremite Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

15- Alt Ekstremite Ortezleri Üretim Prensipleri – 2 saat

16- Üst Ekstremite Ortezleri Üretim Prensipleri – 2 saat

17- Hasta Üzerinde Ortez Uygulaması ve Sorunların Giderilmesi – 2 saat

18- Omurga Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri – 2 saat

19- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – LSO – 2 saat

20- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – TLSO – 2 saat

21- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – CTLSO – 2 saat

22- Omurga Ortezlerinde Hasta Uyum ve Sorunların Çözülmesi – 2 saat

 

(Not: Bakanlıkça programa dair yapılacak olan duyuru, www.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)”